Dziś jest piątek, 3 lutego 2023 r. imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
    Szukaj  
     

WITAMY

W
POLSKIM TOWARZYSTWIE EKONOMICZNYM
ODDZIAŁ GLIWICE


Poniżej zamieszczamy kilka informacji o historii oraz działalności Oddziału

 1. Odrobina historii
 2. Cele statutowe
 3. Sposób realizacji celów statutowych
 4. Ważniejsze osiągnięcia Oddziału

1. HISTORIA  

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, jedno z najstarszych stowarzyszeń społecznych w kraju, wywodzi się z powstałych w XIX wieku regionalnych towarzystw naukowych takich jak: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie i Poznaniu, Towarzystwo Prawnicze i Ekonomiczne w Katowicach, Polskie Towarzystwo Handlowo-Gospodarcze we Lwowie, a także Towarzystwo Ekonomiczne Międzyrzeckie w Międzychodzie, które w 1864 roku rozpoczęło wydawanie czasopisma pt. "Ekonomista". Pierwszy Kongres Ekonomistów i Prawników Polskich odbył się w 1887 r. w Krakowie i tą datę uznano jako rozpoczęcia działalności Towarzystwa w skali ogólnokrajowej.

W okresie międzywojennym wiodącą rolę w rozwoju polskiej myśli ekonomicznej odgrywały cztery ośrodki: Warszawa, Poznań, Kraków i Lwów:

 • od 1917 r. Towarzystwo Ekonomiczne i Statystyki w Warszawie
 • od 1920 r. Towarzystwo Prawnicze i Ekonomiczne w Poznaniu
 • od 1921 r. Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie
 • od 1921 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we Lwowie

Po II wojnie światowej Towarzystwo odbudowuje szybko struktury organizacyjne i już w 1945 r. na I-szym Zjeździe w Łodzi powstaje organizacja zrzeszająca ekonomistów z całego kraju pod nazwą Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W 1947 r. wznowiono wydawanie czasopisma "Ekonomista". Pod koniec lat 50-tych Towarzystwo zostało stopniowo przekształcone w organizację masową zawierającą nie tylko teoretyków i wybitnych praktyków ale także szerokiej rzeszy pracowników zajmujących się problematyką ekonomiczną.

Powstały też oddziały PTE niemal we wszystkich województwach. Towarzystwo posiadało status Stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej i do 1987 r. jego działalność była dotowana z budżetu państwa. Po roku 1987 zrezygnowano z subwencji państwowej, a środki na pokrycie działalności uzyskane z dochodów pochodzących z szeroko rozwiniętej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i konsultacyjnej. Zarówno Zarząd Krajowy PTE jak i Oddziały Terenowe posiadają pełną osobowość prawną i działają w oparciu o statut zatwierdzony przez Zjazd Krajowy PTE.

Już w pierwszych latach powojennych na terenie miasta Gliwice zorganizowano struktury zrzeszające ekonomistów w ramach Oddziału Wojewódzkiego PTE w Katowicach, a promotorem tych działań był prof. dr hab. Bronisław Miszewski - pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Ukoronowaniem tych działań było utworzenie w dniu 15 czerwca 1965 r. Terenowej Rady Koordynacyjnej PTE w Gliwicach. Jej pierwszym przewodniczącym był prof. dr hab. Bronisław Miszewski.

W 1994 r. podjęto działania na rzecz usamodzielnienia się TRK w rezultacie czego powołano samodzielny Oddział PTE w Gliwicach. W dniu 25 stycznia odbył się I-szy Zjazd Założycielski Oddziału PTE w Gliwicach, który swoim zasiegiem działania obejmuje:

 • miasta: Gliwice, Zabrze, Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek
 • gminy: Pilchowice, Rudziniec, Gierałtowice, Wielowieś i Zbrosławice


2. CELE STATUTOWE TOWARZYSTWA  

Celem Towarzystwa jest:

 • krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku,
 • podnoszenie kwalifikacji ekonomistów,
 • kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,
 • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju, w sposób przyjazny środowisku naturalnemu,
 • upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie,
 • obrona interesów zawodowych ekonomistów,
 • integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę jak i działalność gospodarczą.


3. SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH W ODDZIALE  
 • Podejmowanie działalności informacyjno - szkoleniowej i doradczo - wdrożeniowej służącej rozwijaniu i umacnianiu przedsiębiorstw - firm na rynku krajowym i zagranicznym, poprzez podnoszenie efektywności ekonomiczno-finansowej, technologicznej, innowacyjnej, produkcyjno - usługowej oraz jakości wytwarzanych towarów i usług
 • Promowanie i rozwijanie przedsiębiorczości we wszystkich sferach działalności gospodarczej, w szczególności wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które stanowią w naszym regionie ponad 90% zarejestrowanych przedsiębiorstw i zatrudniają ponad 60% ogółu zatrudnionych. Odgrywają one coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym regionu, w związku z realizowaną rekonstrukcją przemysłu surowcowego i ciężkiego i związanych z nimi kooperacją przedsiębiorstw innych branż, a także wzrostem liczby osób poszukujących pracę, tj. zaliczanych do kategorii bezrobotnych.
 • Podnoszenie roli i udziału MŚP w realizacji strategii społecznego i gospodarczego rozwoju regionu oraz przeciwdziałaniu wzrostu bezrobocia w środowisku lokalnym
 • Kształcenie i dokształcanie zawodowe osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach - firmach, w tym głównie w MŚP oraz działanie na rzecz reorientacji zawodowej, celem przygotowania kadr zgodnych z występującym i rozwijającym się zapotrzebowaniem na rynku lokalnym i regionalnym w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości służącej podejmowaniu prywatnej działalności gospodarczej.
 • Świadczenie usług w zakresie: szkolenia, informacji i doradztwa
 • Rozwijanie pośrednictwa pracy dla absolwentów szkół średnich i wyższych oraz innych osób poszukujących pracy.


4. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ODDZIAŁU (UZUPEŁNIĆ)  
 • ilość i zakres szkoleń, ilość uczestników
 • szkoły i jakie powołano, ilu jest słuchaczy
 • akredytacja Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • certyfikacja ISO
 • akredytacja KSU